Müügigarantii:
Kauplus annab tootele vahemalt 6 kuu pikkuse müügigarantii.
Garantii tegelik pikkus oleneb garantiikaartile kantud toote tehase
ja maaletooja poolt antud tingimustest.

Garantii tingimused:
Garantii teostamiseks esitada taidetud garantiikaart, ostutsekk
ja pakendis komplektne toode. Ostjal on kohustus tutvuda toote
kasutamise juhendiga ja kasutada toodet ainult juhendile vastavalt.
Kaesolev garantii ei laiene:
   *kuluvatele osadele, naiteks rihmad, rattad, harjad, akud, patareid.
   *puudustele, mis on tingitud toitepinge mittevastavusest voi koikumistest.
   *puudustele, mis on tekkinud niiskuse, vedelike, mustuse voi
     parasiitide sattumisest tootesse ja kukkumise, muljumise voi lookide tagajarjel.
   *garantii juhtumitele kui toote kasutamisel pole jargitud juhendit

Garantii ei kehti jargmistel juhtudel:
   *kui ilmnevad puudused, mis olid tekkinud vale kasutamise voi
     korvalise sekkumise tagajarjel.
    *kui toode on avatud, remonditud voi taiustatud selleks mitte-
     volitatud isikute poolt.
    *kui toote tehasenumber on korvaldatud, rikutud voi muudetud.
    *kui rikked voi puudused on tekkinud toote ebaoige voi mitteoige-
      aegse hooldamise tagajarjel.

Ostja õigused:
 Ostjal on õigus kahe aasta jooksul alates ostukuupaevast
 esitada pretensioone puuduste ilmnedes tootel. Ostjal on ka kõik
 teised võlaõigusseadusest ja teistest õigusaktidest tulenevad õigused.